Eixos de treball

El tret diferencial de Prohabitatge respecte a altres entitats és el caràcter global de la intervenció, és a dir, la gestió social de l’habitatge abordant tan l’acompanyament i els processos de millora de les persones i famílies que formen part dels nostres projectes com la gestió immobiliària dels habitatges que en formen part. Quan es sumen aquests dos factors, esdevé el que anomenem Fair Housing, com a model propi de Prohabitatge. 

 

Prenem com a concepte bàsic l’adjectiu en anglès “fair” que te els següents significats: just, equitatiu. D’aquesta manera, pretenem incloure i que sempre sigui present aquest concepte de justícia ja que partim de la base que l’accés a l’habitatge és un dret i, per tant, hem de poder treballar amb fórmules que el garenteixin.

Per poder desenvolupar aquesta tasca és fonamental poder disposar d’habitatges, donat que són l’element principal per a la inclusió residencial. Per l’obtenció i relació de tinença dels i les usuàries amb aquests habitatges, ens basem en el concepte de community housing amb el que entitats socials proveeixen d’habitatge social de llarga estada a un preu assequible, mantenint la tinença de l’habitatge i cedint l’ús a les persones/famílies participants dels programes. 

 

Així doncs, el model de “Fair Housing” de Prohabitatge busca garantir el dret universal d’accés a l’habitatge digne i adequat incidint molt especialment sobre els col·lectius i grups de població socialment més vulnerables. Els diferents nivells sobre els quals incidim per fer front a aquest fenomen són: el procés vital de la persona i/o família/unitat de convivència, l’habitatge com a element d’ancoratge i l’arrelament comunitari. 

La nostra intervenció està vertebrada per diversos eixos transversals com: la perspectiva de gènere, l’enfocament constructivista, el desenvolupament de competències, la perspectiva intercultural, i l’apoderament, entès com a element central que articula els eixos estratègics i, alhora, com la filosofia que impregna totes les metodologies de treball de l’entitat. 

El tret diferencial de Prohabitatge respecte a altres entitats és el caràcter global de la intervenció, és a dir, la gestió social de l’habitatge abordant tan l’acompanyament i els processos de millora de les persones i famílies que formen part dels nostres projectes com la gestió immobiliària dels habitatges que en formen part. Quan es sumen aquests dos factors, esdevé el que anomenem Fair Housing, com a model propi de Prohabitatge. 

 

Fair Housing

Accions per a la inclusió residencial

Estratègies transversals per a la inclusió residencial

Altres accions

Model Escala

Allotjament d'Urgències + -

Allotjament d'Emergència Terrassa
Projecte en el que es proporciona allotjament temporal de curta estada en situacions d'emergència que es produeixen de manera sobrevinguda.

 

SAAU
Refugi per a dones víctimes de Viòlencia Domèstica i Menors el seu càrrec: projecte en el que es proporciona allotjament puntual d'emergència i de curta estada per a dones víctimes de violència masclista i els seus /es fills/es a càrrec.

Habitatges amb suport educatiu + -

Habitatge i + Barcelona: projecte que proporciona allotjament temporal a famílies en situació de precarietat residencial. El suport socioeducatiu serà més o menys intensiu en funció de les necessitats de les famílies ateses.
No Estàs Sola: projecte orientat a dones, amb o sense fills/es, que han patit violència de gènere. Proporciona allotjament temporal i suport socioeducatiu per tal de consolidar el procés d'autonomia iniciat als Centres d'Acollida i Recuperació o altres dispositius de suport
Acord Marc Programa d'Autonomia Ajuntament de Barcelona per dones que han patit violència de la ciutat de Barcelona: projecte orientat a dones, amb o sense fills/es, que han patit violència de gènere. Proporciona allotjament temporal i suport socioeducatiu per tal de consolidar el procés d'autonomia iniciat als Centres d'Acollida i Recuperació o altres dispositius de suport.
Yasmina: projecte d'allotjament amb suport socioeducatiu per a dones migrades i el seus fills i filles que han viscut violència masclista en l'ambit domestic, matrimonis forçats, risc d'ablació i /o abandonament familiar i es troben derraledades territorial, familiar i socialment. Requereixen suport d'allotjament, arrelament i a nivell educatiu a mig termini per tal adquirir competències socials, personals i laborals per poder realitzar processos d'autonomia exitosos.
Servei Substitutori de la LLar (SSLL), programa llar suport per a dones que han viscut violència Masclista i els seus fills i filles
Work in Progress. allotjament compartit amb suport per a dones trans que han patit situacions de violència (masclista, familiar i/o comunitària) i pèrdua d'habitatge. L'objectiu del mateix és facilitar un espai segur on posar al centre el projecte vital de la persona tot incidint en la promoció de l'esfera personal, estructural i competencial, articulat a partir de dret al habitatge com element de prenvenció de violències masclistes i el sensellerisme.
Acord Marc NAUSICA: programa per a persones i famílies sol·licitants de protecció internacional i/o refugi, rovinents del Programa Estatal de refugi en el que es proporciona allotjament temporal, cobertura de necessitats bàsiques i suport socioeducatiu per tal de consolidar el procés d'autonomia iniciat.
Allotjament Temporal en Habitatge Social amb Suport Socioeducatiu a Terrassa: projecte en el qual es proporciona allotjament temporal tant a famílies, com a persones soles, aquestes últimes a habitatges compartits, per tal de desenvolupar processos d'autonomia
CATF SPMB: El Centre d’Allotjament Temporal Familiar Sant Pere Més Baix és un equipament que consta de 12 habitatges amb estances d’ús comú i despatxos professionals que ofereix un servei d’allo- tjament i atenció socioeducativa a famílies afectades per falta d’habitatge i en situació d’exclusió social els 365 dies de l’any. El servei cobreix allotjament i suport de llarga estada als habitatges, amb caràcter temporal i sempre en transició a un habitatge més establ
ALI BEI: El servei ajotllaments Ali bei el forma 10 allotjament familiars amb espais col·lectius i de carácter temporal. és un servei residencial d’allotjaments temporals amb suport socioeducatiu, orientats a facilitar i promoure la inserció i la integració de les persones usuàries en el medi social. Està dirigit a famílies monoparentals que presenten simultàniament manca de recursos econòmics per accedir a un habitatge adequat alhora que requereixen suport socioeducatiu per tal d’assolir les habilitats necessàries per emprendre una vida més autònoma.
APROP: Els Allotjaments de Proximitat Provisionals Ciutat Vella (12 habitatges) i Glòries (42 habitatges) són equipaments que ofereixen un servei d’allotjament i atenció socioeducativa, amb espais comuns, per a famílies afectades per falta d’habitatge i en situació d’exclusió social els 365 dies de l’any. El servei cobreix allotjament i suport de llarga estada als habitatges, amb caràcter temporal i sempre en transició a un habitatge més estable.
Servei d'Habitatges d’Inclusió amb suport socioeducatiu Ajuntament de Barcelona (LOT3): 14 habitatges que formen part d'una xarxa d'equipaments i serveis que ofereix la ciutat de Barcelona a persones sense sostre i/o en situació d’exclusió social greu. Les característiques i el concepte d ́aquest equipament com a recurs pont cap a l’autonomia de les persones, té com a funció bàsica garantir un millor procés d’inserció social i d’autonomia personal de les persones usuàries del mateix.

Habitatges Supervisats + -

Habitatge Supervisat a Barcelona i Terrassa: projecte en el qual es proporciona allotjament estable tant a persones soles com a unitats familiars que presenten dificultats de tipus econòmic per accedir al mercat de lloguer, sigui públic o privat. 

Nora: projecte d'allotjament temporal amb suport socioeducatiu per a persones/famílies sol·licitants de refugi o protecció internacional per tal de poder finalitzar processos d'autonomia. 

Model Housing First

Nosaltres + -

Nosaltres proporciona allotjament temporal a famílies, desplegant metodologies housing first, participatives i comunitàries i de gènere.

Inserció laboral

Promovem la integració laboral de les famílies i/o persones ateses als habitatges per facilitar la seva inclusió residencial.

MAIS + -

Mesures Actives d’Inserció per a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania i persones en risc o en situació d’exclusió social:
Aquest programa es vincula amb els programes d’inclusió residencial, afavorint la inclusió real de les persones. Les accions d’orientació i prospecció laboral que proposa parteixen de les capacitats de cada persona i afavoreixen la reducció dels factors de vulnerabilitat que presenten les persones sense llar i, que els condicionen en les seves possibilitats d’ocupació.

La nostra entitat realitza el projecte MAIS a Barcelona i Terrassa amb el suport de:

Essencials i Talents + -

Essencials està destinat a atendre persones en risc d’exclusió social amb documentació o sense, que requereixen un procés de definició d’itinerari laboral, formatiu, de pràctiques o d’acreditació de competències amb perspectiva de gènere; que estan en edat laboral, en situació d’atur i, que presenten un perfil d’alta vulnerabilitat social per estar en situació de sensellarisme.


Talents atén dones amb fills a càrrec monoparentals, víctimes de violència masclista amb un perfil d’alta vulnerabilitat social agreujat per estar en situació de sensellarisme.

Projectes comunitaris

Xup-xup + -

Projecte de mobilització dels diferents agents socials i comunitaris per aconseguir una atenció integral i coordinada que doni suport als processos d'inclusió social de les persones i famílies en situacions de vulnerabilitat, amb l’objectiu de reduir el malbaratament alimentari a través de la creació de xarxes de proximitat i suport als territoris entre: empreses, comerços locals i les famílies en risc d'exclusió social i residencial.

proXare + -

Aplicació mòbil que té com a objectiu facilitar l’arrelament tecnològic i físic al territori. Permet crear espais de formació i interacció grupal en noves tecnologies entres les usuàries i els professionals de l’àmbit, i facilita que les persones tinguin accés a la informació i a les oportunitats vinculades al seu entorn.

Periscopi + -

El projecte PERISCOPI vol donar resposta a les necessitats de millora de les competències digitals del col·lectiu de persones i famílies en risc d'exclusió residencial, dotant-los dels coneixements i eines que afavoreixin l'exercici dels seus drets i deures de ciutadania i la plena integració a la comunitat on pertanyen.

Serjant + -

Programa d’integració de persones voluntàries que s'incorpora de manera transversal al treball que realitza l'entitat a través dels seus projectes d’inclusió residencial. Les activitats que desenvolupen els voluntaris complementen el treball de l'equip tècnic en la intervenció amb famílies d’exclusió residencial.

Ajudes

Desfent Nusos + -

Desfent nusos és el programa d’ajudes i capacitació de la nostra entitat, neix com un programa de suport transversal a la resta de projectes d’Inclusió Residencial. Treballem per recolzar a les famílies i persones des d’una visió integral, que tingui en compte les diferents dimensions de les persones i generi estratègies d’apoderament que alhora permetin buscar maneres d’abordar les situacions de vulnerabilitat.

Espais de formació i capacitació + -

Treballem el desenvolupament competencial de les persones residents en els habitatges de l’entitat per possibilitar els canvis personals i familiars que han de fer sostenibles els itineraris d’inclusió residencial.

Serveis

Assessorament legal + -

El servei d'Assessorament Jurídic és un servei d'atenció directa i personalitzada destinat a les persones usuràries de l'entitat amb la finalitat que els usuaris i usuàries que ho necessitin puguin resoldre els seus dubtes legals i administratives. El servei té caràcter orientador i, per tant, té la finalitat de proporcionar els primers consells i orientacions sobre el tema jurídic plantejat. El servei és de caràcter generalista i, per tant, està destinat a qualsevol mena de matèria ja sigui civil (contractes, obligacions, deutes...), família (separacions, divorcis, guarda i custòdia de menors...), assumptes administratius (ajudes, prestacions, cotitzacions, sancions multa...) estrangeria (sol·licituds de residència i treball, renovacions, nacionalitat...) i penal (denúncies, mesures cautelars, cancel·lació d'antecedents...), entre altres qüestions.

Consultories

Consultories a Ajuntaments + -

2019 -2020
Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

Acompanyament i suport tècnic per l’elaboració d’un projecte de servei d’acolliment temporal adreçat a famílies en casos d’urgència i l’assessorament per la gestió d’habitatges d’inclusió.

2021-2022
Ajuntament de San Vicents dels Horts

Treball d’investigació aplicat de la realitat municipal en matèria d’habitatge, realitzant models predictius i correctors que puguin incidir en reduir la pèrdua de l'habitatge.

logo
SERVEIS CENTRALS BARCELONA

C/ CÒRSEGA 114,  BAIXOS; BARCELONA (08029)
93 839 44 69

OFICINA TERRASSA

C/ SANT PAU Nº 9; TERRASSA (08221) 
93 720 49 84