Presentació

Busquem esdevenir un referent com a proveïdor de serveis residencials i d’acompanyament social, promocionant les capacitats i l’autonomia de les persones.  

Actuem a Barcelona i Terrassa.  

 

MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

MISSIÓ

Som Llar és una entitat que busca garantir el dret a l’habitatge per a totes les persones fent especial èmfasi en activar i acompanyar processos d’empoderament i inclusió residencial per aquelles persones amb major vulnerabilitat social, i en especial a aquelles degudes a raons de gènere.  

VISIÓ

La visió de l’entitat és convertir-se en referent del treball per la inclusió residencial i social a partir de l’habitatge des de la lògica del dret, promocionant les capacitats i l’autonomia de les persones des d’un enfocament feminista.

No lucre

ProHabitatge és una entitat no lucrativa, constituïda voluntàriament per complir una finalitat d’interès general. Els rendiments que obté es destinen exclusivament al compliment de la seva finalitat.

Perspectiva de gènere

La nostra organització incorpora la perspectiva de gènere amb una mirada interseccional com a eix fonamental de la nostra intervenció.

Drets Humans

ProHabitatge vol prevenir i erradicar l’exclusió residencial i el sensellarisme a Catalunya des d’una perspectiva de Drets Humans i en especial dels drets a l’habitatge.

Coherència

Actuar d’acord amb la missió, visió i valors de l’entitat.

Qualitat

Millorar de forma contínua la qualitat en la gestió, així com millorar permanentment els projectes que duem a terme, per tal d’adaptar-los a les necessitats i expectatives dels nostres usuaris, clients i entitats col·laboradores. Treballar amb un sistema de qualitat mesurable i certificable.

Professionalitat

Actuar amb orientació al client o usuari/a, donant sempre una informació veraç, actuant amb confidencialitat, imparcialitat i competència professional.

Participació

Crear espais de comunicació i debat, entre els diferents grups d’interès, que reverteixin en la millora continua de l’activitat de l’entitat.

Creativitat

Incorporar, des del coneixement, la innovació en el nostre treball quotidià.

Transparència

Informar els diferents grups d’interès sobre la gestió, els programes i les activitats de l’organització.

Intel·ligència Social

Els problemes no es poden resoldre en l’àmbit micro-social de les organitzacions, és necessari abordar-los en un context més ampli, de la societat en el seu conjunt.

logo
SERVEIS CENTRALS BARCELONA

C/ CÒRSEGA 114,  BAIXOS; BARCELONA (08029)
93 839 44 69

OFICINA TERRASSA

C/ SANT PAU Nº 9; TERRASSA (08221) 
93 720 49 84